Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2011
Минчев, Г. авт, 2011. Бориловият синодик 800 години по-късно. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(2), с-ци68–84.
Дойнов, П. авт, 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.
Радулова, Д. авт, 2011. Език свещен на моите деди.. . Българска реч, 17(2), с-ци9-14.
Хамами, Н. авт, 2011. За българската реч на етническите турци. Българска реч, 17(3), с-ци35-41.
Холиолчев, Х. авт, 2011. За „мъките” с българското ударение. Българска реч, 17(3), с-ци62-64.
Георгиева, С. авт, 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В С. Калдиева-Захариева и съавт., ред-ри Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 155–162.
Митринов, Г. авт, 2011. Защо айрян, а не мътеница и бърканица. Българска реч, 17(3), с-ци52-58.
Прев. от англ. Росен Люцканов

Страници

Subscribe to Синдикирай