Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 41 резултата:
Избор: Автор is Василка Радева  [Clear All Filters]
Статия в списание
Радева, В. авт, 2008. За отговорността пред родния език. Българска реч, 14(2-3), с-ци17 – 22.
Радева, В. авт, 2001. За какво благодарим, на какво се надяваме. Българска реч, 7(2), с-ци15–16.
Радева, В. авт, 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч, 5(2–3), с-ци16–17.
Радева, В. авт, 1996. За значението и употребата на бивш и бъдещ. Българска реч, 2(3), с-ци15–17.
Радева, В. авт, 2013. Достойно присъствие в езиковедската наука. Българска реч, 19(1), с-ци5–8.
Радева, В. авт, 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), с-ци24–25.
Радева, В. авт, 2008. Българският език – класически и съвременен. Българска реч, 14(1), с-ци5 – 13.
Радева, В. авт, 2009. Академик Александър Теодоров-Балан. Българска реч, 15(1-2), с-ци5 – 11.
Глава от книга
Шопов, Р. & Вълкова, С. авт-ри, 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с-ци 335-341.
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с 312­322.
Зидарова, В. авт, 2004. Деминутиви и лексикална номинация. В Й. Холевич, Рикев, К., & Радева, В., ред-ри Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 114-122.

Страници

Subscribe to Синдикирай