Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Автор is Олга Младенова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Младенова, О. авт, 2007. За вежливостта от историческа перпектива. Българска реч, 13(1), с-ци47–66.
Младенова, О. авт, 1987. Български лексикални заемки чрез арумънско посредничество в новогръцкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци19–26.
Младенова, О. авт, 1979. Една структурно-граматична успоредица в българския и румънския език (тип нов-новеничък, nou-nouţ). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци35–37.
Младенова, О. авт, 1979. Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци7–11.
Младенова, О. авт, 1989. Βουργαροχωρια. Из словното богатство на неописван български диалект в Северна Гърция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), с-ци40–56.
Младенова, О. авт, 1987. Владимир Георгиев (1908–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), с124.
Младенова, О. авт, 1985. Златна докторска диплома на Виенския университет за акад. Владимир Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с128.
Младенова, О. авт, 1981. Втори българо-румънски симпозиум. Секция лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци137–139.
Subscribe to Синдикирай