Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Пилатова, Йиндржишка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Пилатова, Й. авт, 2009. IX международная научная конференция из цикла: Слово и предложение в славянскиx языкаx (описание – сопоставление – перевод). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), с-ци172–175.
Subscribe to Синдикирай