Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 28 резултата:
Избор: Автор is Селимски, Людвиг  [Clear All Filters]
1978
Селимски, Л. авт, 1978. Йежи Курилович (1895–1978). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), с-ци90–92.
1977
Селимски, Л. авт, 1977. Моравизъм ли е старобългарското любьвъ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(3), с-ци76–77.
1974
Селимски, Л. авт, 1974. Българската диалектна фонемна промяна è> ù. В В памет на проф. д-р Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София: БАН.

Страници

Subscribe to Синдикирай