Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Стоянова, Стефка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Стоянова, С. & Йончева, Г. авт-ри, 1990. Към семантико-функционалната характеристика на гръцката лексема πον и нейните еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци14–19.
Subscribe to Синдикирай