Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Шанова, Зоя  [Clear All Filters]
Статия в списание
Шанова, З. авт, 1985. Адмиратив в болгарском языке и способы его передачи на русский язык. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), с-ци5–9.
Шанова, З. авт, 1991. Международный семинар, посвященный изучению Библии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, с-ци109–111.
Subscribe to Синдикирай