Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Вълкова, Зоя  [Clear All Filters]
Статия в списание
Вълкова, З. авт, 1984. Мъжколичният род в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци14–19.
Subscribe to Синдикирай