Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Пики, Еуженио  [Clear All Filters]
Статия в списание
Пики, Е. и съавт. авт-ри, 1997. Програмата DBT – перспективи при компютърната обработка на средновековни текстове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(1), с-ци3–21.
Subscribe to Синдикирай