Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Стойчева  [Clear All Filters]
1990
Стойчева, Р. авт, 1990. Сказуемно определение към допълнението в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци14–21.
Subscribe to Синдикирай