Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Леков  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Леков, И. авт, 1977. Система от основни закономерности в характерологията на славянските езици. В И. Леков, ред Закономерности на развитието на славянските езици. София: БАН, с-ци 7 – 36.
Леков, И. авт, 1976. Явна и „скрита“ глаголна съпоставителна проблематика на полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци65–82.
Леков, Д. авт, 1992. Родолюбивий благоразумний народе българский : Възрожденски предговори : 1806 - 1865, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Леков, И. авт, 1976. Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци149–160.
Леков, Д. авт, 1982. Литература. Общество. Култура, София: Народна просвета.
Леков, И. авт, 1978. Към по-приемлива анализа и постройка на опитите за съпоставителни и типологични изследвания в славянското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци3–13.
Subscribe to Синдикирай