Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Христофорова  [Clear All Filters]
1999
Христофорова, А. авт, 1999. Журналистическата фразеология в сърбохърватския и в българския език, семантични и функционални аспекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(1), с-ци12–25.
Subscribe to Синдикирай