Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Холанди  [Clear All Filters]
2009
Холанди, Р. авт, 2009. Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), с-ци5–22.
Subscribe to Синдикирай