Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Тхием  [Clear All Filters]
1980
Тхием, Л.Куанг авт, 1980. За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци19–22.
1979
Тхием, Л.Куанг авт, 1979. Опит за съпоставително семантично изследване на глаголите за движение в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), с-ци22–34.
Тхием, Л.Куанг авт, 1979. Съпоставително семантичен анализ на полисемантични роднински названия в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци42–50.
Subscribe to Синдикирай