Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Стойчев  [Clear All Filters]
1986
Стойчев, С. авт, 1986. Моноколокабилни думи като компоненти на фраземи в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(6), с-ци13–24.
Subscribe to Синдикирай