Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Селивёрстова  [Clear All Filters]
1992
Маляр, Т.Н. & Селивёрстова, О.Н. авт-ри, 1992. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци118–123.
Subscribe to Синдикирай