Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Полишчук  [Clear All Filters]
1985
Полишчук, Е.В. авт, 1985. Към съпоставителния анализ на подбудителните изречения в българския, руския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), с-ци10–15.
Subscribe to Синдикирай