Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Молошная  [Clear All Filters]
1993
Молошная, Т.Н. авт, 1993. Конференция по типологическо и съпоставително изследване на славянските и балканските езици в Москва. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), с-ци111–113.
1987
Молошная, Т. авт, 1987. Притяжательные прилагательные в славянских языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(6), с-ци5–12.
Subscribe to Синдикирай