Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Лютакова  [Clear All Filters]
1997
Лютакова, Р. авт, 1997. Морфологична адаптация на английските заемки в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(2), с-ци5–18.
Subscribe to Синдикирай