Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Ликоманова  [Clear All Filters]
2009
Ликоманова, И. авт, 2009. Втора среща на италианските слависти лингвисти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), с-ци171–172.
2005
Ликоманова, И. авт, 2005. Различни думи – различни светове. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 400-406.
1995
Ликоманова, И. авт, 1995. Конференция по лингвистика на текста. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), с-ци92–93.
Ликоманова, И. авт, 1995. Многократността на изразните средства като особеност на разговорната реч. Проблеми на българската разговорна реч, с-ци116–121.
1993
Ликоманова, И. авт, 1993. Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч (в съпоставка с други славянски езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци12–17.
1989
Ликоманова, И. & Милева, В. авт-ри, 1989. За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), с-ци5–11.
1987
Ликоманова, И. авт, 1987. Конференция по теория на текста във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), с-ци135–136.
Subscribe to Синдикирай