Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Жерева  [Clear All Filters]
2003
Жерева, М. авт, 2003. Модалната натовареност на императивните форми от свършен и несвършен вид в български и руски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), с-ци25–29.
Subscribe to Синдикирай