Skip to content Skip to navigation

The Vita of the Forty Holy Martyrs

Житието на светите Четиридесет севастийски мъченици

Настоящата работа* цели да съпостави два преписа на Пространното житие на светите Четиридесет мъченици в частта им, свързана с мъченията на Четиридесетте мъченици. Паметта им се отбелязва на 9. март.

Subscribe to The Vita of the Forty Holy Martyrs