Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Бърлиева, Славия  [Clear All Filters]
2002
Бърлиева, С., 2002. За Светлина Николова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(4), pp.89–95.
2000
Бърлиева, С., 2000. Московският препис на Дюканжовия списък. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(3), pp.50–65.
Subscribe to Syndicate