Skip to content Skip to navigation

Една хомилетична творба за св. Кирил и Методии: Към въпроса за латинските cyrillo-methodiana в Полша

TitleЕдна хомилетична творба за св. Кирил и Методии: Към въпроса за латинските cyrillo-methodiana в Полша
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsБърлиева, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue2
Pagination40–49
Publication Languagebul
Citation KeyБърлиева1998
Subscribe to Syndicate