Skip to content Skip to navigation

Проблематика на Симпозиума по кирилометодиевистика в рамките на Втория международен конгрес по българистика

TitleПроблематика на Симпозиума по кирилометодиевистика в рамките на Втория международен конгрес по българистика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsБърлиева, С, Мирчева, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume10
Issue4
Pagination84–88
Publication Languagebul
KeywordsВтори международен конгрес по българистика; конгреси; научни конференции; Симпозиум по кирилометодиевистика
Citation KeyБърлиева1986
Subscribe to Syndicate