Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Гаравалова  [Clear All Filters]
2005
Гаравалова, И., 2005. Степен на натуралност на местоименната система в съвременния български език. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 527-542.
Subscribe to Syndicate