Skip to content Skip to navigation

Членуване на едносричните съществителни имена от мъжки род в единствено число от типа град, бряг в българските диалекти

TitleЧленуване на едносричните съществителни имена от мъжки род в единствено число от типа град, бряг в българските диалекти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsГаравалова, И
JournalБългарска реч
Volume13
Issue3
Pagination49 – 60
Publication Languagebul
Citation KeyГаравалова2007а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate