Skip to content Skip to navigation

Година XIV / 2008, книга 2–3

Лайпцигската лингвистика през втората половина на 19-ия - началото на 20-ия век и нейното значение за българското езикознание - Хилмар Валтер / 5

Катедрата по български език в Софийския университет „Св. Климент Охридски” -история и настояще - Владислав Миланов / 13

За отговорността пред родния език - Василка Радева / 17

ЕЗИКОВА КУЛТУРА

Правописни правила при новите сложни думи и съставни наименования - Владко Мурдаров / 23

Структура на писмения текст в ученическата и студентската писмена практика - Антония Замбова / 27

Преводът - мисията невъзможна, локализацията - мисията възможна (някои ми­сли, породени от статията „За сигмите” на И. Златанов и П. Легурска) - Иво Панчев  / 36

БЪЛГАРСКОТО СЛОВНО БОГАТСТВО

Ономасиологична и словообразувателна характеристика и разпространение на термини за „годеж” в българския език - Христо Холиолчев / 38

Защо „небостъргач”? (За историята на образа в няколко думи от американския английски език) - Димитър Л. Андрейчин / 47

Към употребата на фразеологизми в българския език - Ива Филимоноваc / 53

Лексика от професионалния говор на габровските ковачи от XVIII и XIX век - Ан­гел Ил. Ангелов / 59

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И НЕГОВИТЕ ДИАЛЕКТИ

Специфична гласна в девесилския говор - Ружа Маринска / 64

ПРЕДСТАВЯМЕ

Стойко Стойков. Избрани езиковедски трудове. Съст. В. Радева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2008, 444 с. — Георги Колев / 68

Максим Сл. Младенов. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. Съст. О. Младенова, Д. Младенова, Г. Колев. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 2008, 874 с. — Владислав Миланов / 70

Сборник с избрани статии на Максим Сл.Младенов представен на XIV конгрес на славистите в Охрид (10-16 септември 2008) - Олга М. Младенова  / 72

Нов етнолингвистичен лексикографски труд, посветен на народната календарна терминология (П.Легурска, М.Китанова. Тематичен речник на термините на народния календар. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов", 2008, 150 с.) - Марияна Витанова / 74

Владко Мурдаров. Биобиблиография по случай 60-годишнината му. Съст. Ефросина Ангелова-Пенкова. Науч. ред. Цветанка Панчева. Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий", 2008,198 с. и 7 с. снимки - Мар­та Кърпачева / 78