Skip to content Skip to navigation
Резюме:

„Известно е значението на думата докосване – лек допир до вещ, животно или човек. Възприемат понятието като еднозначно, но според мен то има и преносно значение. Докосвания, както назовах тази книга, са беглите срещи, краткотрайното общуване с хора по житейския ни път. Тези хора може да са били обикновени, но често те стават лица в литературата. Моята цел бе да възкреся докосванията си до писатели – някои от тях знаменити, като Елисавета Багряна, Витезслав Незвал, Ангел Каралийчев и Валери Петров, други – просто талантливи, трети – които може би бъдещето ще припознае.” - Симеон Хаджикосев

Резюме:

Разгледани са въпросите, свързани с художествените особеностите и творческата история на Ботевите стихове, детайлно са представени вестниците на Хр. Ботев и идеите, които носят статиите му. Изследването е посветено и на контактите на големия революционер с негови съмишленици в Румъния и Русия, както и за връзките на литературните и публицистичните му творби с идеите на времето и въздействието им върху съвременниците.

Резюме:

Дoкyмeнтaлнo издaниe, пocвeтeнo нa литepaтypнoтo нacлeдcтвo и живoта нa Димчo Дeбeлянoв.

Станков Р. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2016. 318 p.
Резюме:

Книгата е посветена на тази част от словното богатство на старобългарския език, която по установила се вече стогодишна традиция се свързва с влияние от страна на западнославянските (чешки и словашки) езици и се определя като „моравска“. Уводът разглежда някои въпроси, отнасящи се до локализацията на Велика Моравия, както и теоретичните обосновки на термина лексикален „моравизъм“. Първата част обхваща лексикален материал от най-ранната старобългарска епоха („Анонимната хомилия” в Клоцовия сборник, „Закона съдене на хората” и „Номоканона”, чийто превод се приписва на Методий), втората - изследва „моравизмите“ в „Беседите” на папа Григорий Двоеслов, чийто славянски превод се определя като „моравски“, а третата - търси отговора на въпроса: има ли „чешко“ езиково влиянине на лексикално ниво в старобългарския превод на „Хрониката на Георги Амартол”, направен през втората половина на X в. Във връзка с възобновилите се спорове около местонахождението на Велика Моравия и проблема за лексикалните „моравизми“ в старобългарската книжнина книгата предлага нов поглед върху някои въпроси, имащи пряко отношение към началото на славянската писменост. Заключителната част размишлява върху проблемите на преводната славянска книжнина, засягащи стремежа към присвояване на редица текстове, явяващи се неотменна част от старобългарската книжовна традиция.

Иванова Д. Ръкопис № 119 (137) от края на XVII век и Карловско-Кукленската калиграфска школа. Български език. 2016;63(2):7–24.
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
Резюме:

Статията проучва малко познат дамаскин от 17. век от сбирката на Народната библиотека от Пловдив. Въз основа на анализа се заключава, че ръкописът е възникнал в края на века и е написан от добре образован книжовник, който си служи с език, близък до разговорния от онова време.