Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Маргарита Младенова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Младенова, М., 1983. Старобългарският глагол рачити. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), pp.91–94.
М
Младенова, М., 1986. Международна конференция в чест на славянския първоучител Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), pp.117–119.
Младенова, М., 1994. Макроструктура и микроструктура на текста. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), pp.75–85.
Л
Младенова, М., 2008. Лешек Мошински. In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32, pp.69–72.
К
Младенова, М., 1981. Кирило-Методиева сесия в Гданск. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.81–82.
Subscribe to Syndicate