Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 19 results:
Filters: Author is Тишева, Йовка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Отзив за: Стефан Брезински. Кратък български синтаксис. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1995.
Тишева, Й., 1996. Рогер Гилин (Упсала, Швеция). Българска реч, 2(4), pp.36–38.
Тишева, Й., 1997. За един динамичен синтактичен модел. Българска реч, 3(1–2), pp.27–29.
Тишева, Й., 1998. Пак за езика на вестниците. Българска реч, 4(3–4), pp.27–29.
Тишева, Й., 2001. Професор Петър Пашов. Българска реч, 7(2), pp.7–8.
Тишева, Й., 2000. За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(1), pp.5–15.
Тишева, Й., 1992. Библиография на трудовете на Стефан Брезински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.104–117.
Тишева, Й. et al., 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Тишева, Й., 2013. Структура на разговора. Българска реч, 19(3), pp.11 – 19.
Тишева, Й. & Шопов, Р., 2005. Езикови модели за означаване на всекидневното пространство на града. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 594-615.
Subscribe to Syndicate