Skip to content Skip to navigation

Полезен труд по синтаксис на българския език

TitleПолезен труд по синтаксис на българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsТишева, Й
JournalБългарска реч
Volume2
Issue2
Pagination33-35
Publication Languagebul
Notes

Отзив за: Стефан Брезински. Кратък български синтаксис. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1995.

Citation KeyТишева1996
Subscribe to Syndicate