Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 12 results:
Filters: Author is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Й
Йовчева, М., 1997. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(4), pp.37–71.
Йовчева, М. & Тасева, Л., 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), pp.64–74.
Йовчева, М. & Тасева, Л., 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.34–49.
Йовчева, М., 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. In В. Гюзелев & Милтенова, А., eds. Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. София: Гутенберг, pp. 382–393.
Subscribe to Syndicate