Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Дукова, Уте  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Д
Дукова, У., 1981. Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици (стб. êîë­äà, ð1ñàëèÿ, ïîãàíú). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.150–152.
К
Кацори, Т., Дукова, У. & Асенова, П., 1984. Към характеристиката на тайните говори в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.29–43.
П
Асенова, П., Кацори, Т. & Дукова, У., 1990. Повторението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.102–105.
Subscribe to Syndicate