Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Василев, Васил П  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Василев, В.П., 1980. Дамаскините в българската книжовна традиция. In Е. Георгиева, Тодорова, Н., & Иванова-Мирчева, Д., eds. Вековни български езикови традиции. София: Народна просвета, pp. 107–110.
Subscribe to Syndicate