Skip to content Skip to navigation

Нов труд за историята на бъдеще време в българския език

TitleНов труд за историята на бъдеще време в българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsВасилев, ВП
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume13
Pagination130–131
Keywordsбъдеще време - история; български език - история; морфология; рецензии; синтаксис
Citation KeyВасилев1989
Subscribe to Syndicate