Skip to content Skip to navigation

Езикът на буквара на Петър Берон от ХІХ в. в сравнение с ръкописи от началото на ХVІІ–ХVІІІ век.

TitleЕзикът на буквара на Петър Берон от ХІХ в. в сравнение с ръкописи от началото на ХVІІ–ХVІІІ век.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsВасилев, ВП
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume8
Issue2
Pagination111–118
Citation KeyВасилев1984
Subscribe to Syndicate