Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Гешев  [Clear All Filters]
2007
Гешев, В., 2007. Ранноновобългарската падежна система. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 31(1), pp.40–64.
2003
Гешев, В., 2003. Да хвърлех по отсрещния прозорец. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), pp.36–46.
1993
Гешев, В., 1993. Промените в една частна синтактична система в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 18(5), pp.16–20.
1989
Трифонова, Й. et al., 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.113–128.
Subscribe to Syndicate