Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Велинова  [Clear All Filters]
2004
Велинова, В., 2004. Под знака на чудото. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28, pp.119–122.
1994
Велинова, М., 1994. 108-а конференция на Американската асоциация за съвременни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), pp.133–134.
Велинова, М., 1994. Конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), pp.134–136.
Subscribe to Syndicate