Skip to content Skip to navigation

Конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици

TitleКонференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsВелинова, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume19
Issue1
Pagination134–136
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВелинова1994a
Subscribe to Syndicate