Skip to content Skip to navigation

108-а конференция на Американската асоциация за съвременни езици

Title108-а конференция на Американската асоциация за съвременни езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsВелинова, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume19
Issue1
Pagination133–134
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВелинова1994
Subscribe to Syndicate