Skip to content Skip to navigation

Volume 28, 2003, 2

Съпоставителни изследвания

Цветанка Аврамова – Основни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на ХХ век

Юлиана Стоянова – Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав

Nelly Tincheva – Analyzing English-Language and Bulgarian-Language Political Speeches

Дискусии, обзори и научни съобщения

Димитър Веселинов – Изследване на междуезиковите контакти през призмата на българския език

Snežana Petrović (Beograd) – On Some Serbian Dialectal Turcisms

Христо Салджиев – Фонетични, морфологични и лексикални особености на говора на турскоезичното население от село Горно Ново село (Старозагорска област)

Мони Алмалех – Раят [ган èден] … не е червен!

Ljubomir Ivanov – On the Romanization of Bulgarian and English

Горан Попов – За цитирането

Константин Попов – Поливалентност на думата сърце в българска и руска словоупотреба.

Рецензии и анотации

Ив. Куцаров. Славяните и славянската филология: Очерк по история на славистиката и българистиката от втората половина на ХІХ до началото на ХХІ век (Живко Бояджиев)

A. Alonso-Cortés. Lingüística (Живко Бояджиев)

А. Манчева и др. Френско-български речник / Dictionnaire français-bulgare (Живко Бояджиев)

Géographie linguistique et biologie de langage : Autour de Jules Gilliéron (Живко Бояджиев)

Iv. Popova-Veleva. La syntaxe française : Notions de base & Exercices / Ив. Попова-Велева. Френски синтаксис : Основни понятия & Упражнения (Живко Бояджиев)

PONS Универсален немско-български речник (Борис Парашкевов)

Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart (Василка Радева)

M. Košková. Z bulharsko-slovenskej frazeológie (Надка Николова)

Д. Митев. Словообразовательная структура и семантика отыменных суффиксальных прилагательных в русском и болгарском языках (Константин Попов)

Bułgarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym (red. J. Rusek, W. Stepniak-Minczewej) (Екатерина Солнцева–Накова)

Ю. Лихтенберг. В памет на Кети Анкова-Ничева. Българска фразеология. Избрана библиография / J. Lichtenberg. Zum Gedenken an Keti Ankova-Ničeva. Bulgarische Phraseologie. Auswahlbibliographie (Екатерина Солнцева–Накова)

Хроника

Volume No: 
28
Year: 
2003
Issue: 
2