Skip to content Skip to navigation

Езикови контакти

Буджишевска, В. авт, 1989. Из българо-румънските лексикални връзки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с-ци36–38.
Васильева, Т. авт, 1990. Русская фразеология в болгарской аудитории. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци37–40.

Страници

Subscribe to Езикови контакти