Skip to content Skip to navigation

Европейско образование и съвременност

Дъга

Littera et Lingua Series Dissertationes 8.

Осмият том от сериите на Littera et Lingua с изследвания представя резултатите от проекта „Европейските образователни политики в обучението по съвременни езици. Класически модели. Иновативни практики“ (Софийски университет, проект НИД 40/03.04.2015).

Публикацията обхваща различни изследвания, които са групирани в четири главни части:

Европейската политика в областта на образованието. Лисабонска стратегия

І част. Образователната политика за емпирично проучване на учебнитe резултати по съвременни езици

ІІ част. За споделянето на чуждата култура

ІІІ част. Междукултурната компетентност в  чуждоезиковите практики

Резултатите от проекта се обнародват под заглавие Европейско образование и съвременност в нашата поредица под редакцията на Радостина Велева и Андрей Бояджиев.

Приятно четене!

Публикацията в PDF вариант.

Проект „Европейските образователни политики в обучението по съвременни езици. Класически модели. Иновативни практики“

Научен план

Като част от образователния процес обучението по съвременни езици включва последователното преподаване и изучаване на езика не само като знакова система, служеща за комуникация и за познание, а и като културен код, с помощта на който се предава концентрираната информация за социокултурната чужда среда, която формира специфичното си „културно огледало” и по този начин изгражда свой национален манталитет и картина на света. Затова в новите европейски образователни политики се поставя специален акцент за усвояването на фразеологията и етикетните речеви единици, като същевременно се изтъква, че те са едни от маркерите на съвременната разговорна практика и фактор, допринасящ за функционирането на пълноценния междукултурен диалог днес.

Въпреки че са съществена част от лексикалния запас на езика, изследвания на българските фразеологизми и етикетната реч в контекста на източно- и западноевропейската лингвистична литература почти не са разработвани у нас, което естествено води и до слабото развитие на научно-приложните разработки, свързани с тази проблематика. Този факт определено възпрепятства изучаващия чужд език за усъвършенстването на комуникативната му способност и задава актуалността на изследванията, заложени в проекта.

Обща цел на проекта

В синхрон с европейските образователни политики да се зададат параметри за усъвършенстване функционалността на фразеологията и етикетните речеви единици сред изучаващите съвременни езици в контекста на съвременното обучение.

Специфични цели на проекта

 1. Прилагане на иновативни практики съвместно с класически модели за усъвършенстване на лингвистичната компетентност и комуникативната способност за употреба на фразеологични единици от изучаващите чужд език в разноезична среда.
 2. Класифициране на езиковите формули на речевия етикет с оглед на социолингвистичната им характеристика – общовалидни класически модели и специфика и различност в практиките на отделните културни системи.

Методология

Приложени са следните подходи: исторически, структурен, семантичен, съпоставителен. Емпириката обхваща етикетни формули и фразеологичните единици от 80-те г. на 20 век досега.

Дейности по проекта

 • Изготвяне на теоретична рамка на изследвания проблем – проучване на изследванията в областта на българската и английската фразеология и речевия етикет.
 • Изготвяне на критерии за класифициране на фразеологичните съчетания и етикетните речеви единици.
 • Изготвяне на макет на двуезичен оценъчен фразарий на български и английски език на фразеологични единици и на макет за класифициране на етикетните формули при среща, молба, извинение в български и английски език с оглед на изработените критерии.
 • Изготвяне на въпросник, приложим в анкетните проучвания за провеждане на изследване сред български и чужди граждани с цел установяване на степента на еквивалентност на значенията на определени фразеологични и етикетни единици в родните им култури.
 • С оглед на осигуряването на публичност на резултатите се предвижда разпространение на събраните материали по проекта и популяризиране на резултатите от него на хартиен и/или електронен носител в различни интернет сайтове и платформи – на ФСлФ, ezik.bg и др.

Участници

 • проф. д-р Елена Хаджиева – следи за изпълнението на заложениете по проекта дейности в съответствие с работната програма и ролите на участниците в проекта; участва в проучването на международния и българския опит в областта на българската и английската фразеология и речевия етикет.
 • проф. д-р Радка Влахова – участва в изготвянето на теоретичната рамка на изследвания проблем; участва в разработването на критерии за класифициране на изследваните речеви единици.
 • проф. д-р Тодор Шопов – участва в проучването на международния опит в областта на фразеологията и речевия етикет; в изготвянето на критерии за класифициране на фразеологичните съчетания и етикетните речеви единици.
 • гл. ас. д-р Весела Шушлина – участва в проучването на изследванията в областта на българската фразеология и речевия етикет, както и в изготвянето на макет на двуезичен оценъчен фразарий на български и английски фразеологични единици с оглед на изработените критерии; участва в изработването на въпросник, приложим в анкетните проучвания.
 • д-р Дейвид Мосъп – участва в проучването на изследванията в областта на английската фразеология и речевия етикет, както и в изработванета на макет за класифициране на етикетните формули при среща, молба, извинение в български и английски език.
 • д-р Рени Манова – участва в проучванията на изследванията в проектната област; в изготвянето на въпросник, приложим в анкетните проучвания сред чужденци, изучаващи български език; в изготвянето на макет на двуезичен оценъчен фразарий на български и английски на фразеологичните единици.
 • д-р Петър Тодоров – участва в изготвянето на макет за анкетните проучвания сред българи, изучаващи съвременни езици (английски език); в изготвянето на макет на двуезичен оценъчен фразарий на български и английски фразеологични единици с оглед на изработените критерии.
 • Милена Матейна-Карчева – извършва административно-помощни дейности, съхранява информацията и документацията по проекта, архивира новите данни и проучвания; участва в техническата подготовка за отпечатване на материалите по проекта.

Спомоществувател

Екипът на проекта сърдечно благодари на Фонд „Научни изследвания“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за осигуреното финансиране на проекта.

Информация за катедрата

Официален сайт

Поредици на катедрата

Рецензия от Рени Манова за Български език като чужд. Тестове за нива A1, A2, B1, B2, C1,C2

Година: 
2015
Том: 
8