Skip to content Skip to navigation

Уводни думи на редактора

Уважаеми читатели,

Пред вас е брой с международно участие, с многообразен филологически облик; в него има текстове на български, на руски, на английски и на полски език. Представяният брой включва две групи текстове: на участници в Международния филологически форум за студенти и докторанти, проведен през ноември 2014 (включени са статии основно по проблеми на езиковото обучение и образование и Б)  други текстове, които са свързани с методически проблеми на езиковото обучение.

Ще започнем с няколко думи за филологическия форум, проведен през ноември 2014 г.  За първи път Факултетът по славянски филологии заедно със Студентския съюз и организационен екип осъществи идеята да събере студенти и докторанти на форум, който направи публичен гласът на младия филолог не само в страната, а и извън нея.  Направленията, в които бяха обявени заявките, бяха: Литературознание, Лингвистика, Старобългаристика, Фолклористика и Културна антропология и Методика на обучението по български език и литература.

Организационният екип включваше: проф. дфн Адриана Дамянова, проф. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Добромир Григоров, доц. д-р Маргарита Младенова, доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Иван Иванов, доц. д-р Дарин Тенев, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. Венета Савова, гл. ас. д-р Наталия Христова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова.

Несъмнено форумът предизвика много голям интерес. В секцията Езикова политика и образование, която имаше продължение и като кръгла маса под наслов „Образование и нови медии” се включиха се млади изследователи от България, Русия, Италия, Гърция, Албания, Косово.

Материалите от Форума бяха  събирани  до март 2015 г. и след научен подбор и редакция една част бяха публикувани в сп. Филологически форум, кн. 1. А събраните текстове от секцията Езикова политика и образование вече излизат в този брой или ще бъдат публикувани в електронни книги на серията „Дисертации“ на електронното списание на Факултета по славянски филологии „Littera et Lingua“. На отличените студенти и докторанти беше дадена възможността да публикуват свои материали и в специализираните издания на Факултета по славянски филологии („Българска реч“, „Литературата”, „Littera et Lingua“ и „Съпоставително езикознание“).

Над броя работеха: Татяна Ангелова, Петя Осенова, Андрей Бояджиев и Радостина Велева.

Година: 
2015
Том: 
12
Книжка: 
3-4
Рубрика в списание Littera et Lingua: 
Дата на публикация: 
23.11.2016