Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Ничева, Кети  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Ничева, К., 1978. Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.14–23.
Н
Anon., 1987. Наблюдения в областта на българската паралингвистика. In Сборник с доклади от Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май – 3 юни 1986 г. Софи: БАН, pp. 305 – 316.
Ф
Ничева, К., 1983. Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.26–34.
Subscribe to Syndicate