Skip to content Skip to navigation

Барокови реминисценции в българската поезия

TitleБарокови реминисценции в българската поезия
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsВасилева-Карагьозова, С, Стефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Pagination24-41
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyВасилева-Карагьозова2006
Subscribe to Syndicate