Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Чолева­-Димитрова, А., 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), pp.97-111.
Чолева­-Димитрова, А., 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), pp.97–111.
Димитрова-Тодорова, Л., 1986. Старинни географски названия в Поповско. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), pp.98–102.
Колева, К., 1997. Старата българска дума ЛОШЧИКА. Българска реч, 3(3–4), pp.37–38.
Кабакчиев, Ю., 1978. Станчо Ваклинов (1921–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2, p.98.
Селимски, Л., 1989. Станислав Скорупка (1906–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.125–126.
Селимски, Л., 1989. Станислав Скорупка (1906– 1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.125–126.
Хеншел, Х. et al., 1980. Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.3–17.
Пернишка, Е. & Балабанова, Х., 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), pp.204–205.
Христова, И., 1987. Средствата за номинация в словата на Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(4), pp.32–40.
Константинова, В., 1983. Средновековни надписи от Шуменско (ХІІ–ХV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(3), pp.68–78.
Кабакчиев, К., 1991. Средновековен художествен текст и контекст. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), pp.72–81.
Николова, Ц., 1983. Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), pp.11–18.
Младенова, О., 1979. Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), pp.7–11.
Бахарев, А., 1985. Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.24–21.
Карпенко, Л., 1984. Способы выражения локальности в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.20–28.

Pages

Subscribe to Syndicate