Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Карагьозова  [Clear All Filters]
2006
Василева-Карагьозова, С. et al., 2006. Барокови реминисценции в българската поезия. In София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 24-41.
2005
Карагьозова, С., 2005. Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(3), pp.23–29.
Subscribe to Syndicate