Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Карагьозова, Снежина  [Clear All Filters]
2005
Карагьозова, С., 2005. Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(3), pp.23–29.
Subscribe to Syndicate